flows out engine oil

flows out engine oil isolated on white